Nettdating utenlanske

Rated 3.83/5 based on 702 customer reviews

Etter en nyere klassifisering basert på dagens moderne nordiske språk, utgjør norsk og svensk nordskandinavisk.Nordskandinavisk utgjør sammen med sørskandinavisk (dansk) fastlandsnordisk, som sammen med øynordisk danner den nordiske undergruppa av germansk.Den mest iørefallande forskjellen er imidlertid at østnorske dialekter har lavtone, mens vest- og nordnorske har høytone, det vil si at et ord som «Bergen» har initial lav tone i øst men høy eller fallende i vest og nord.Det østnorske dialektområdet kan igjen deles inn i østlandsk og trøndersk.Hovedkriteriet for skillet er den såkalte jamvektsloven: i østnorske dialekter ble de trykklette endevokalene fra norrønt svekket til e eller fullt bortfall i ord med lange (og dermed mer betonte) rotstavelser, men holdt seg uendret i ord med korte rotstavelser.Et annet særtrekk ved østnorske dialekter er at de har tykk l der skriftbildet har «l» eller «rd».Det standardiserte talespråket knyttet til bokmål, standard østnorsk, klassifiseres heller ikke som en norsk dialekt.Et skille mellom vestnordisk og østnordisk oppleves derfor som problematisk og lite relevant for moderne norsk.

nettdating utenlanske-52

nettdating utenlanske-43

nettdating utenlanske-29

She said: 'There were weeks where I was really sad, I was crying, and then a month after he asked for the divorce, I got this TV show in Poland which was based mostly on animal rescue and I believe that show really helped me get through it, the tough times.

Det er vanskelig å avgrense norsk mot svensk og dansk etter rent språklige kriterier; i praksis kan moderne norsk sies å være de skandinaviske dialekter og standardspråk som har geografisk tilknytning til Norge.

Norsk rettskrivning ble fra senmiddelalderen delvis erstattet av dansk skriftspråk.

Det vestnorske området kan på sin side deles inn i vestlandsk og nordnorsk.

I tillegg til norske dialekter finner man flere standardspråk i Norge: Standard østnorsk (tidligere dannet dagligtale) i østlandsområdet, penbergensk i Bergen og fintrønder i Trøndelag.

Leave a Reply